OFEROWANE FORMY WSPARCIA

Wsparcie na każdym kroku drogi do siebie

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Jeśli czujesz, że nie potrafisz samodzielnie poradzić sobie z rozwiązaniem doświadczanego problemu, zapraszamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych. Ta forma wparcia obejmuje zwykle od jednego do kilku spotkań i skoncentrowana jest na wspólnym  poszukiwaniu sposobów przezwyciężenia doświadczanych trudności. Podczas wspólnej refleksji rozwijamy nowe podejście do wszystkich, nawet najbardziej złożonych spraw życia.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia psychologicza jest formą wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami psychologicznymi. Skierowana jest do osób doświadczających obniżonej satysfakcji z życia, trudności w codziennym funkcjonowaniu, przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Kryzysy rozwojowe występują zawsze wtedy, gdy osoba staje w swoim życiu przed nowymi zadaniami. Jeśli doświadczasz opisanych trudności lub zmagasz się z nagromadzeniem wydarzeń życiowych zapraszam Cię do kontaktu.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Przyjmuje formę wielowymiarowej pomocy psychologicznej i wszechstronnego wsparcia, celem odzyskania równowagi psychologicznej i emocjonalnej. Kryzys jest zazwyczaj zdarzeniem nagłym i niespodziewanym, momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Wśród przyczyn kryzysów wymienić można m.in. utratę pracy, utratę środków finansowych, doświadczenie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, rozstanie z partnerem, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy fizycznej lub seksualnej.

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem terapii dzieci i młodzieży jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych zachowań, uwolnienie od niepokojących objawów oraz zapewnienie wsparcia emocjonalnego. Proces terapii jest indywidualnie dostosowany do diagnozy i potencjału rozwojowego dziecka, ma wspierać jego harmonijny rozwój i niwelować pojawiające się trudności. Oferuję wsparcie w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, ADHD, FAS, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych, uzależnienia od nowych technologii.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym, w obrębie motywacji, emocji oraz nabywania i przyswajania wiedzy. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie dziecku możliwości pełnego i wszechstronnego rozwoju, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz korygowanie i kompensowanie pojawiających się trudności. Skierowana jest m.in. do osób doświadczających specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, z niepełnosprawnością intelektualną, niedostosowanych społecznie, doświadczających trudności z koncentracją uwagi oraz ogólnych problemów w nauce.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Celem TUS jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Dzieci uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, jakich granic nie należy przekraczać, jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczą się odczytywać i nazywać emocje oraz rodzic sobie z nimi. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier oraz inscenizowanych sytuacji społecznych. Zajęcia TUS kierowane są do dzieci doświadczających trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, mających trudność z przestrzeganiem zasad i norm  społecznych, nieśmiałych, wycofanych społecznie, posiadających diagnozę ADHD, FAS, Autyzmy i Zespołu Aspergera.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Konsultacje dla rodziców i opiekunów są odpowiedzią na trudności wychowawcze w relacji z dzieckiem. Ponadto stanowią dobry sposób na poszerzenie swoich kompetencji rodzicielskich i dobranie odpowiednich do potrzeb dziecka metod wychowawczych. Jeśli jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka, doświadczasz trudności w relacji z nim i trudności wychowawczych, bądź masz wątpliwości, czy stosowane przez Ciebie metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka zapraszam do kontaktu.

KONSULTACJE ONLINE

Konsultacje online skierowane są do osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnych.  Dla wielu osób pierwsza wizyta w gabinecie psychologicznym może wiązać się z różnego rodzaju obawami oraz lękiem. Alternatywę stanowi więc terapia online, która nie różni się zupełnie od terapii stacjonarnej pod względem jakości. Terapia online odbywa się za pośrednictwem komunikatora skype.

 

OFERUJE POMOC W ZAKRESIE:

DLA OSÓB DOROSŁYCH:

- zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój, choroba afektywna dwubiegunowa w fazie depresji lub remisji)

- zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, lęk paniczny/napady paniki, agorafobia, fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne, ostra reakcja na stres, neurastenia, depersonalizacja, derealizacja)

- zaburzenia osobowości (w tym zaburzenie osobowości typu borderline)

- kryzysy psychologiczne (np. związane z przemocą, utratą pracy, rozstaniem)

- nadmierny stres

- niskie poczucie własnej wartości

- trudności w bliskich relacjach oraz interakcjach społecznych

- rozwój osobisty

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

- ADHD

- zaburzenia zachowania

- zaburzenia opozycyjno-buntownicze

- FAS

- zaburzenia ze spektrum autyzmu w tym Zespół Aspergera

- zaburzenia lękowe: lęk przed separacją, fobie, lęk społeczny, zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie

- moczenie mimowolne 

- zaburzenia emocjonalne

- samookaleczenia

- trudności adaptacyjne

- problemy wychowawcze

- uzależnienie od nowych technologii

- problemy z koncentracją

- specyficzne trudności typu dyslektycznego: dysleksja, dysgrafia, dysortografia

- zaburzenia w zakresie motoryki małej i sprawności grafomotorycznej (terapia ręki)

- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym

Jeśli doświadczasz różnego rodzaju trudności psychologicznych, poszukujesz wsparcia w odzyskaniu równowagi oraz satysfakcji z życia lub dążysz do rozwoju osobistego i samopoznania zapraszam do współpracy.

 
DSC_3098_2.JPG